Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecné klávesové skratky
 • CTRL + C (kopírovanie)
 • CTRL + X (vystrihnutie)
 • CTRL + V (vloženie)
 • CTRL + Z (krok späť)
 • DELETE (odstránenie)
 • SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
 • CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
 • CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
 • F2 (premenovanie vybratej položky)
 • CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
 • CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
 • CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
 • SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
 • CTRL + A (výber všetkých položiek)
 • F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
 • ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
 • ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
 • ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
 • F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
 • F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
 • ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
 • Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
 • F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
 • ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
 • ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
 • F5 (aktualizácia aktívneho okna)
 • BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
 • SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
 • CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)
 
 
Klávesové skratky v dialógovom okne
Ak v rozbaľovacích zoznamoch pre rozšírený výber stlačíte klávesy SHIFT + F8, zapne sa režim rozšíreného výberu. V tomto režime môžete pomocou kurzorových klávesov presúvať kurzor bez toho, aby ste zmenili výber. Ak chcete v tomto režime upraviť výber, stlačte klávesy CTRL + SPACEBAR alebo SHIFT + MEDZERNÍK. Rozšírený režim výberu zrušíte opätovným stlačením klávesov SHIFT + F8. Keď prejdete na iný ovládací prvok, rozšírený režim výberu sa zruší automaticky.
 • CTRL + TAB (presun medzi kartami smerom dopredu)
 • CTRL + SHIFT + TAB (presun medzi kartami smerom dozadu)
 • TAB (presun medzi možnosťami smerom dopredu)
 • SHIFT + TAB (presun medzi možnosťami smerom dozadu)
 • ALT + podčiarknuté písmeno (vykonanie príslušného príkazu alebo výber príslušnej možnosti)
 • ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo)
 • MEDZERNÍK (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko)
 • Kurzorové klávesy (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel)
 • F1 (zobrazenie Pomocníka)
 • F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname)
 • BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je v dialógovom okne Uložiť akoOtvoriť vybratý priečinok) alebo
 
 
Špeciálne klávesové skratky spoločnosti Microsoft
 • Kláves s logom Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Štart)
 • Kláves s logom Windows + BREAK (zobrazenie dialógového okna Systém – vlastnosti)
 • Kláves s logom Windows + D (zobrazenie pracovnej plochy)
 • Kláves s logom Windows + M (minimalizovanie všetkých okien)
 • Kláves s logom Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien)
 • Kláves s logom Windows + E (otvorenie okna Tento počítač)
 • Kláves s logom Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov)
 • CTRL + kláves s logom Windows + F (hľadanie počítačov)
 • Kláves s logom Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systému Windows)
 • Kláves s logom Windows + L (zamknutie klávesnice)
 • Kláves s logom Windows + R (otvorenie dialógového okna Spustiť)
 • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)
 
 
Klávesové skratky pre zjednodušenie ovládania
 • Pravý kláves SHIFT po dobu 8 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov)
 • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast)
 • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši)
 • SHIFT päťkrát (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom)
 • NUM LOCK po dobu 5 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov)
 • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)
 
 
Klávesové skratky programu Prieskumník
 • END (zobrazenie konca aktívneho okna)
 • HOME (zobrazenie začiatka aktívneho okna)
 • NUM LOCK + kláves s hviezdičkou (*) (zobrazenie všetkých podpriečinkov vybratého priečinka)
 • NUM LOCK + kláves so znamienkom plus (+) (zobrazenie obsahu vybraného priečinka)
 • NUM LOCK + kláves so znamienkom mínus (-) (zbalenie vybraného priečinka)
 • ŠÍPKA DOĽAVA (zbalenie aktuálneho výberu, ak je rozbalený, alebo výber nadradeného priečinka)
 • ŠÍPKA DOPRAVA (zobrazenie aktuálneho výberu, ak je zbalený, alebo výber prvého podpriečinka)
 
 
Klávesové skratky pre program Mapa znakov
Po dvojitom kliknutí na znak v mriežke znakov sa môžete pohybovať v mriežke pomocou klávesových skratiek:
 • ŠÍPKA DOPRAVA (presun doprava alebo na začiatok nasledujúceho riadka)
 • ŠÍPKA DOĽAVA (presun doľava alebo na koniec predchádzajúceho riadka)
 • ŠÍPKA NAHOR (presun o jeden riadok nahor)
 • ŠÍPKA NADOL (presun o jeden riadok nadol)
 • PAGE UP (presun o jednu obrazovku nahor)
 • PAGE DOWN (presun o jednu obrazovku nadol)
 • HOME (presun na začiatok riadka)
 • END (presun na koniec riadka)
 • CTRL + HOME (presun na prvý znak)
 • CTRL + END (presun na posledný znak)
 • MEDZERNÍK (prepnutie medzi zväčšeným a normálnym zobrazením vybratého znaku)
 
 
Klávesové skratky hlavného okna konzoly MMC (Microsoft Management Console)
 • CTRL + O (otvorenie uloženej konzoly)
 • CTRL + N (otvorenie novej konzoly)
 • CTRL + S (uloženie otvorenej konzoly)
 • CTRL + M (pridanie alebo odstránenie položky konzoly)
 • CTRL + W (otvorenie nového okna)
 • F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie ponuky okna konzoly MMC)
 • ALT + F4 (zatvorenie konzoly)
 • ALT + A (zobrazenie ponuky Akcia)
 • ALT + V (zobrazenie ponuky Zobraziť)
 • ALT + F (zobrazenie ponuky Súbor)
 • ALT + O (zobrazenie ponuky Obľúbené)
 
 
Klávesové skratky pre okno konzoly MMC
 • CTRL + P (tlač aktuálnej strany alebo aktívnej tably)
 • ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (zobrazenie ponuky pre aktívne okno konzoly)
 • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky Akcia pre vybratú položku)
 • F1 (otvorenie témy Pomocníka, ak existuje, pre vybratú položku)
 • F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly)
 • CTRL + F10 (maximalizovanie aktívneho okna konzoly)
 • CTRL + F5 (obnovenie aktívneho okna konzoly)
 • ALT + ENTER (zobrazenie dialógového okna Vlastnosti, ak existuje, pre vybratú položku)
 • F2 (premenovanie vybratej položky)
 • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho okna konzoly; ukončenie konzoly v prípade jediného okna konzoly)
 
 
Navigácia v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
 • CTRL + ALT + END (otvorenie dialógového okna Security (Zabezpečenie) systému Microsoft Windows NT)
 • ALT + PAGE UP (prepnutie medzi programami zľava doprava)
 • ALT + PAGE DOWN (prepnutie medzi programami sprava doľava)
 • ALT + INSERT (prechádzanie medzi programami v naposledy použitom poradí)
 • ALT + HOME (zobrazenie ponuky Štart)
 • CTRL + ALT + BREAK (prepínanie medzi oknom a celou obrazovkou klientskeho počítača)
 • ALT + DELETE (zobrazenie ponuky systému Windows)
 • CTRL + ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (umiestnenie snímky celej plochy klientskeho okna do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesov ALT + PRINT SCREEN na lokálnom počítači)
 • CTRL + ALT + kláves so znamienkom plus (+) (umiestnenie snímky aktívneho okna na klientskom počítači do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesu PRINT SCREEN na lokálnom počítači)
 
 
Navigácia v programe Microsoft Internet Explorer
 • CTRL + B (otvorenie dialógového okna Obľúbené položieky – organizovanie)
 • CTRL + E (otvorenie panela Hľadať)
 • CTRL + F (spustenie nástroja Hľadať)
 • CTRL + H (otvorenie panela História)
 • CTRL + I (otvorenie panela Obľúbené položky)
 • CTRL + L (otvorenie dialógového okna Otvoriť)
 • CTRL + N (spustenie ďalšej inštancie prehľadávača s rovnakou webovou adresou)
 • CTRL + O (otvorenie dialógového okna Otvoriť; má rovnakú funkciu ako klávesová skratka CTRL + L)
 • CTRL + P (otvorenie dialógového okna Tlačiť)
 • CTRL + R (aktualizácia aktuálnej webovej stránky)
 • CTRL + W (zatvorenie aktuálneho okna)
 
 
Ďalšie informácie
 • Niektoré klávesové skratky nemusia fungovať, ak je v dialógovom okne Zjednodušenie ovládania zapnutá funkcia Jedným prstom.
 • Niektoré klávesové skratky klienta terminálových služieb, ktoré sú podobné klávesovým skratkám v programe Zdieľanie vzdialenej pracovnej plochy, nie sú k dispozícii pri používaní funkcie Pomoc na diaľku v systéme Windows XP Home Edition.
 • Medzi články databázy Microsoft Knowledge Base s podobnými informáciami patria nasledovné články:
  126449  (http://support.microsoft.com/kb/126449/ ) Klávesové skratky systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
  255090  (http://support.microsoft.com/kb/255090/ ) Navigácia pomocou klávesnice v Pomocníkovi systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 • Najnovšie informácie týkajúce sa navigácie pomocou klávesnice nájdete v Pomocníkovi. Môžete tiež navštíviť nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft týkajúcu sa funkcií zjednodušenia ovládania, ktorá obsahuje ďalšie informácie o klávesových skratkách a navigácii pomocou klávesnice v systéme Windows a ďalších produktoch spoločnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/enable (http://www.microsoft.com/enable)
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

cica

(ufonik60, 2. 9. 2010 1:22)

po neumyselnom stlaceni viac klaves sa mi pod textom zacala prechadzat mala cierna cica. je mozne ju nejakou klavesou vlozit do textu aj bez náhody?

 

 

PortrétPosledné fotografieArchív

Kalendár
<< október / 2018 >>